Nyheder

KILHOF VENTILATION aps

Projektering, montage, indregulering  og service

KILHOF VENTILATION aps

Greve Midtby Center 2A

2670 Greve

Tlf. 46 15 01 22

Fax 46 15 06 22

mail: kilhof@kilvent.dk

Lovpligtigt energieftersyn af ventilations-
og klimaanlæg fra 1. januar 2008

Som opfølgning på EU’s bygningsdirektiv og Lov om fremme af energibesparelser i bygninger indføres der fra 1. januar 2008 lovpligtigt energieftersyn af større ventilationsanlæg og klimaanlæg. Eftersynsordningen er beskrevet i bekendtgørelse nr. 1104 af 20 september 2007 om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg. 

Formål med energieftersyn af ventilations- og klimaanlæg

Formålet med eftersynet er at fremme økonomisk rentable besparelser og øge energieffektiviteten i ventilations- og klimaanlæg. Erfaringer fra bl.a. Elsparefondens ventilationstjek og energiselskabernes energirådgivning viser, at der selv for nyere anlæg kan opnås betydelige energibesparelser ved at tilpasse driftstider, volumenstrømme og temperaturer til behovet i de lokaler, der ventileres og eventuelt køles. Dertil kommer besparelser ved bedre vedligehold og ved anlægsændringer som eksempelvis udskiftning af ventilatorer eller etablering af varmegenvinding, hvis det ikke findes.

Hvilke anlæg er omfattet?

Et ventilationsanlæg er omfattet af ordningen, hvis summen af mærkepladeeffekterne for ventilationsmotorerne i indblæsning og udsugning er 5 kW eller derover. Har anlægget kun udsugning, gælder de 5 kW for ventilatormotoren i udsugningen. For klimaanlæg gælder, at et anlæg er omfattet af ordningen, hvis mærkepladeeffekten for kompressormotoren er 5 kW eller derover.

Ventilations- og klimaanlæg skal efterses mindst hvert femte år. Ordningen indfases over fem år, så anlæg i store bygninger efterses først.

Ventilations- og klimaanlæg i bygninger til erhvervsmæssig produktion i forbindelse med industri, håndværk, landbrug, gartneri o. l. er undtaget fra ordningen.

Indholdet i energieftersynet

Det lovpligtige energieftersyn af ventilations- og klimaanlæg omfatter en registrering af grundoplysninger om anlægget, inspektion af anlæggets driftstilstand og et måleprogram. Målingerne vedrører ventilatorernes optagne eleffekter og anlæggets volumenstrømme, trykforhold og temperaturer. Ud fra målingerne vurderes anlæggets energieffektivitet, og der udarbejdes en række gode råd samt egentlige besparelsesforslag med angivelse af størrelsen af energibesparelsen og økonomien i besparelsen. Resultatet af eftersynet sammenfattes i en rapport til anlæggets ejer/bruger. I Energistyrelsens Instruks er der en nærmere beskrivelse af arbejdsgangen i forbindelse med et eftersyn.

Eftersynsvirksomheder

Det lovpligtige ventilationseftersyn skal udføres af en eftersynsvirksomhed, der er blevet akkrediteret af DANAK til denne opgave. Akkrediteringen sker efter ISO/DS 17020, Generelle kriterier for forskellige typer af organer, der foretager inspektion.